Gislaved

ULTRA*SPEED 2 XL FR 225/50 R17 98Y

Produkt, który wybrałeś jest aktualnie niedostępny. Zadzwoń po więcej informacji.
Typ pojazdu: osobowy
Sezon: letnie
Rozmiar: 225/50 R17
Indeks prędkości: Y do 300 km/h
Indeks nośności: 98 do 750 kg na oponę
Rok produkcji:
Etykieta UE:
C B 72
Opis
Specyfikacja
Etykieta EU
Gwarancja

brak opisu

Dane podstawowe

Typ pojazdu: Opony samochodowe
Rozmiar: 225/50 R17
Bieżnik: ULTRA*SPEED 2 XL FR
Sezon: letnie
Rok produkcji:
Kod towaru: 03413110000
Czas dostawy: 24-48 h

Parametry techniczne

Indeks prędkości: Y do 300 km/h
Indeks nośności 98 do 750 kg na oponę
Opór toczenia Klasa C
Przyczepność na mokrej nawierzchni Klasa B
Hałas zewnętrzny 72 dB
Rant ochrony
Homologacja

. WARUNKI GWARANCJI:

3.1. COP udziela gwarancji w imieniu Producenta na Produkt:
a. dla opon osobowych i dostawczych – przez okres 7 lat od Daty zakupu (84 miesiące) dla opon kupionych od 01.01.2020 lub przez okres 60 miesięcy od Daty produkcji;
b. dla opon motocyklowych, ciężarowych, specjalistycznych oraz bieżnikowanych na gorąco – przez okres 60 miesięcy od Daty produkcji;
c. dla opon rolniczych – przez okres 10 lat od Daty produkcji;
d. dla opon bieżnikowanych na zimno – przez okres 24 miesięcy od Daty zakupu u Producenta;
e. dla innych produktów Producenta – przez okres 24 miesięcy od Daty zakupu u Producenta;
3.2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu, powstałe podczas ich eksploatacji z przyczyn tkwiących w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe, lub wykonawcze; A1 = A x U A — procentowy stopień uznania opony [%] A1 — procentowy stopień uznania dla opon z niskim indeksem zużycia [%] U — wskaźnik uznania [%] A= (1 – B – 1,6 mm (TWI) ) x 100% C – 1,6 mm (TWI) A — procentowy stopień uznania opony [%] B— aktualna minimalna wysokość bieżnika opony [mm] (zmierzona w trzech punktach: bark – środek – bark) C— wysokość bieżnika nowej opony [mm]
3.3. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje Produktów:
a. z Granicznie zużytym czołem bieżnika;
b. starszych niż 10 lat od Daty produkcji dla opon osobowych i dostawczych;
c. wyprodukowanych przed 1 sierpnia 2017 roku dla opon rolniczych;
d. naprawianych, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę (z wyłączeniem opon bieżnikowanych, gdzie naprawy dokonał Producent);
e. z nacinanym czołem bieżnika, bez względu na sposób i zakres tych czynności oraz podmiot, który je przeprowadził;
f. bieżnikowanych przez podmiot inny niż Producent, COP lub podmiot oficjalnie do tego upoważniony przez Producenta lub COP;
g. z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzonym (częściowo lub całkowicie) nr DOT i/lub nr fabrycznym i/lub Datą produkcji;
h. z Procentowym stopniem zużycia powyżej 25% w przypadku reklamacji związanych z wibracjami i/lub niestabilnością prowadzenia pojazdu;
i. nie posiadających europejskiej homologacji, a tym samym nie dopuszczonych do obrotu w Europie;
3.4. Reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w:
a. punktach zakupu Produktu (w tym w COP, jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio w COP);
b. upoważnionych Punktach Obsługi Gwarancyjnej POG; c. autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów – dot. Użytkowników z tzw. rynku OE (Original Equipment), tj. takich, którzy zakupili nowe pojazdy wyposażone fabrycznie w Produkty objęte gwarancją Producenta; 3.5. Każda reklamacja może być rozpatrzona jedynie przez POG (dotyczy wyłącznie reklamacji zgłoszonych bezpośrednio do POG) lub przez upoważnionego pracownika działu technicznego COP (dot. reklamacji zgłoszonych we wszystkich punktach, o których mowa w pkt 3.4.). W uzasadnionych przypadkach COP rezerwuje sobie prawo do podjęcia nadrzędnej i ostatecznej decyzji dot. reklamowanych Produktów;
3.6. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, umożliwiającego COP i/lub POG jej rozpatrzenie, Użytkownik zobowiązany jest do:
a. dostarczenia reklamowanego Produktu do podmiotów (wymienionych w pkt. 3.4.);
b. dostarczenia reklamowanego Produktu wraz z obręczą koła, na której był eksploatowany, jeśli wada ogumienia jest widoczna tylko po napompowaniu go ciśnieniem roboczym, a POG lub/i COP nie posiada takiej obręczy;
c. dostarczenia wypełnionej karty gwarancyjnej (z datą sprzedaży, pieczęcią, podpisem sprzedającego oraz danymi zakupionych opon) oraz dowodu zakupu na reklamowany Produkt (dla Użytkowników z rynku OE – Książka Gwarancyjna pojazdu lub dowód rejestracyjny); d. wypełnienia protokołu zgłoszenia reklamacji COP;
e. udostępnienia pojazdu, na którym był eksploatowany reklamowany Produkt do oceny stanu technicznego przez COP i/lub POG (lub inny upoważniony podmiot) na żądanie COP lub POG;
3.7. COP oświadcza, że wszystkie reklamacje winny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do podmiotów (wymienionych w pkt. 3.4.), przy czym COP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od COP, a leżących po stronie Użytkownika;
3.8. W przypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań reklamowanego Produktu, w/w termin może ulec wydłużeniu, przy czym decyzję o wykonaniu takich badań w niezbędnym zakresie może podjąć wyłącznie COP lub/i POG, który poinformuje o tym fakcie Użytkownika, przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji Produktu;
3.9. Na czas rozpatrzenia reklamacji COP lub/i POG nie zapewnia Produktu zastępczego;
3.10. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną przez Użytkownika, będącego osobą fizyczną, który w świetle Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nabył towar konsumpcyjny – Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:
a. bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, lub zwrotu kosztów zakupu Produktu, jeśli wada Produktu ujawni się przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu nowego Produktu (lub przed upływem 24 miesięcy od daty wydania nowego pojazdu wyposażonego w Produkt objęty gwarancją Producenta);
b. zwrotu kosztów zakupu Produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu, jeśli wada produktu ujawni się po upływie 24 miesięcy od daty jego zakupu lub po upływie 24 miesięcy od daty wydania nowego pojazdu wyposażonego w ogumienie objęte gwarancją Producenta lub w innych przypadkach;
3.11. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji Producenta (określonym w pkt.3.1 niniejszych warunków gwarancji), który w świetle Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do: a. zwrotu kosztu zakupu Produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi uznania reklamowanego Produktu;
3.12. COP zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej reklamacji, wymienionych w pkt. 3.10. i 3.11. tj. wymiany Produktu lub zwrotu kosztów. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego Produktu, w procesie wymiany będzie używany podobny Produkt;
3.13. COP nie pokrywa kosztów demontażu/montażu Produktu, a także innych kosztów związanych z wyważeniem, czy dostarczeniem Produktu do sprzedawcy;
3.14. Produkt, po uznaniu reklamacji na jego wadę oraz wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w pkt 3.10 lub 3.11 nie podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika;
3.15. COP zastrzega sobie prawo do oznakowania Produktu, którego reklamacja zostanie oddalona. Oznakowanie to w żaden sposób nie wpływa na właściwości Produktu oraz nie ogranicza możliwości jego dalszej eksploatacji;
3.16. Gwarancja nie obejmuje wad Produktów wynikających z:
a. nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania Produktu, podczas których Produkt narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływanie substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. paliw, olejów, smarów i ich pochodnych) oraz ozonu i wysokich temperatur;
b. użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi;
c. nieprawidłowego montażu lub demontażu, w tym montażu Produktu na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz z zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez Producenta;
d. eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu (określonej na boku każdego Produktu) i/lub dopuszczalnych nacisków na osie, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych odpowiednimi przepisami;
e. niedbalstwa, jazdy z nadmierną prędkością, niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy; a w szczególności z gwałtownego hamowania i przyśpieszania;
f. niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych, wspomagających hamulce i antypoślizgowych (m.in. ABS, EBS, ASR, ESP, BAS itp.);
g. eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń producenta pojazdu i/ lub Producenta;
h. nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych;
i. wszelkich uszkodzeń mechanicznych (w tym m.in. wszelkich przecięć, przebić oraz uszkodzeń spowodowanych m.in.: ciałem obcym pomiędzy kołami bliźniaczymi, uderzeniem o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, itp.), w tym także spowodowanych oddziaływaniem na produkt substancji chemicznych (lub podobnie działających środków, w tym wymienionych w pkt. 3.16., ppkt. a), powodujących m.in.: uszkodzenie/degradację/przyspieszone starzenie Produktu;
j. użycia produktu w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;
k. pożaru, przyczyn naturalnych, lub spowodowanych innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu (np. pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.).
3.17. Gwarancja na Produkt nie pokrywa:
a. kosztów spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym jego składowych;
b. kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.;
c. wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewanych oszczędności);
d. roszczeń przedstawionych Użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;
e. wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą Produktu, wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia;
3.18. Zgodnie z postanowieniami pkt. 3.17. wszelkie w/w roszczenia odszkodowawcze skierowane do Producenta lub COP są wykluczone. Jednocześnie żadnego z postanowień pkt. 3.17. nie można traktować jako wyłączenia lub ograniczenia lub próby wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Producenta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
3.19. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego (Użytkownika) wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.